ปรัชญาโรงเรียน : คุณธรรม นำความรู้ สู้งาน ประสานชุมชน

วันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ 2567 โรงเรียนหนองบัวฮีวิทยาคม โดย นางอมรา ภาระศรี ผู้อำนวยการสถานศึกษา ได้มอบหมายให้ นายมนต์รัก พาลธุวงษ์ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
และว่าที่ ร.ต.หญิงจุฑามาศ อุตภักดิ์ ครู ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน นำตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมโครงการ TO BE NUMBER ONE ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ซึ่งได้รับเกียรติจาก นางบัณฑิตา วงค์งาม รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม อบจ.อุบลราชธานี มอบใบประกาศนียบัตร ให้กับผู้ผ่านการอบรมตามโครงการ TO BE NUMBER ONE ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุมวนารมย์ โรงแรมกิจตรงวิลล์ รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี