ปรัชญาโรงเรียน : คุณธรรม นำความรู้ สู้งาน ประสานชุมชน

วันที่ 28 สิงหาคม 2566 อบจ.อุบลราชธานี จัดโครงการปลูกต้นกล้าสร้างเครือข่ายอาสาด้านการแพทย์ฉุกเฉิน ให้กับนักเรียนระดับชั้น ม.4-6

โดยนายกานต์ กัลป์ตินันท์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายวินัย บุญศรี ที่ปรึกษานายกอบจ.อุบลราชธานี เป็นประธานโครงการปลูกต้นกล้าสร้างเครือข่ายอาสาฉุกเฉินชุมชน ด้านการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดอุบลราชธานี ณ โรงเรียนหนองบัวฮีวิทยาคม สังกัดอบจ.อุบลราชธานี อบจ.อุบลราชธานี