ปรัชญาโรงเรียน : คุณธรรม นำความรู้ สู้งาน ประสานชุมชน

วันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 โรงเรียนหนองบัวฮีวิทยาคม  จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ

โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ให้กับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนหนองบัวฮีวิทยาคม