ปรัชญาโรงเรียน : คุณธรรม นำความรู้ สู้งาน ประสานชุมชน

วันที่ 10-11 สิงหาคม 2566 คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้

 ณ โรงแรมกิจตรงวิลล์ รีสอร์ท จ.อุบลราชธานี