ปรัชญาโรงเรียน : คุณธรรม นำความรู้ สู้งาน ประสานชุมชน

S 1

 

โรงเรียนหนองบัวฮีวิทยาคม

ตั้งอยู่ที่บ้านบัวทอง หมู่ที่ ๙ ตำบลหนองบัวฮี อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัด อุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ ๓๔๑๑๐
โทรศัพท์ ๐๔๕- ๒๑๐๘๕๑ โทรสาร ๐๔๕- ๒๑๐๘๕๒
Website: http://www.nbwschool.ac.th/https://www.facebook.com/nbwubon

 

เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 มีนักเรียนทั้งหมด 281 คน แบ่งเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 169 คน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 112 คน มีครู 18 คน พนักงานจ้าง 2 คน

S 2 S 3

โรงเรียนหนองบัวฮีวิทยาคม สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี องค์กรปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทย เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลาง โรงเรียนมีเนื้อที่ ๖๐ ไร่ ๖๗ ตารางวา มีหมู่บ้านในเขตบริการ 12 หมู่บ้าน ประชากรในชุมชนร้อยละ 95 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม (ทำนา)

 

ปรัชญาโรงเรียน : คุณธรรม นำความรู้ สู้งาน ประสานชุมชน

 

สีประจำโรงเรียน : ฟ้าแดง

 

วิสัยทัศน์ (vision)

โรงเรียนหนองบัวฮีวิทยาคมเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนในด้านดนตรี กีฬา อาชีพ และวิชาพื้นฐาน ตามศักยภาพของผู้เรียน และตามความต้องการของท้องถิ่น อย่างมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของชุมชน

 

พันธกิจ (mission)

 1. มีการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาที่หลากหลายโดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ อย่างเต็มศักยภาพ
 2. กระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 3. ส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนได้ออกกำลังกายตามความถนัดและตามศักยภาพ
 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนมีวิชาชีพและหารายได้ระหว่างเรียน
 5. ส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมไทยด้วยความภาคภูมิใจ
 6. ส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการเรียนรู้
 7. กำหนดและดำเนินงานตามนโยบายการจัดการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาโรงเรียน (Goal)

 1. ผู้เรียน ประชาชนได้รับบริการสาธารณะด้านการศึกษาขององค์กรปกครองท้องถิ่นที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน
 2. ประชาชนและภาคีการพัฒนาต่างๆเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
 3. ผู้เรียน ประชาชนดำรงชีวิตตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 4. เด็ก เยาวชนและประชาชนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ
 5. ผู้เรียน ประชาชนมีความรู้เพียงพอสำหรับใช้ในการประกอบอาชีพ
 6. เด็ก เยาวชนและประชาชนรักในเอกลักษณ์และค่านิยมความเป็นไทย
 7. สังคมท้องถิ่นเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
 8. เด็ก เยาวชนและประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 9. เด็ก เยาวชนและประชาชนมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ
 10. ครอบครัวมีความอบอุ่น