ปรัชญาโรงเรียน : คุณธรรม นำความรู้ สู้งาน ประสานชุมชน

วันที่ 24 สิงหาคม 2566 โรงเรียนหนองบัวฮีวิทยาคม จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

เพื่อสร้างความตระหนักถึงความสำคัญความรู้ของทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน  ณ หอประชุมโรงเรียนหนองบัวฮีวิทยาคม