ปรัชญาโรงเรียน : คุณธรรม นำความรู้ สู้งาน ประสานชุมชน

คณะครูและนักเรียน โรงเรียนหนองบัวฮีวิทยาคม ดำเนินการเก็บเกี่ยวข้าวตามโครงการปลูกข้าว ประจำปี 2566 ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง

โดยใช้เคียวเกี่ยวมือในการเก็บเกี่ยว  เพื่อปลูกฝังพื้นฐานความรู้ ความคิดให้กับนักเรียน เสริมสร้างทักษะประสบการณ์การดำรงชีวิต เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ประสบการณ์จริง  สามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข